EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI PROGRAM

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

NAZIV PROGRAMA
Edukacijsko – rehabilitacijski program


PODRUČJE RADA
Edukacija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju predškolske i osnovnoškolske dobi polaznika DV „Pjerina Verbanac“, Labin, OŠ „Matija Vlačić“ te OŠ „Ivo Lola Ribar“, Labin.

 

CILJEVI RADIONICE-PROGRAMA
Edukacijski rehabilitator kao član stručnog tima u vrtiću usmjeren je na praćenje razvoja djeteta, otkrivanje i prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju, individualni (u paru ili grupni rad) edukacijsko rehabilitacijski tretman i podršku, kao i ublažavanje i otklanjanje posebnih potreba djeteta. Svoju domenu rada edukacijski rehabilitator u vrtiću usmjerava prema: djetetu, roditelju, odgajatelju i vršnjacima tj. široj društvenoj sredini. Njegov rad u školi usmjeren je na prevenciju, detekciju, dijagnostiku i individualizirani rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Prati školski uspjeh učenika s teškoćama u razvoju te pruža pomoć pri savladavanju nastavnog gradiva, sudjeluje u profesionalnoj orijentaciji učenika 8. razreda s teškoćama u razvoju. Detekcija, dijagnostika usmjerena je na opservaciju učenika i procjenu njegovog razvoja i akademskih vještina putem instrumentarija koji je prilagođen svakom učeniku.


PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA
Edukacijsko- rehabilitacijski program u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama Grada Labina u okviru projekta Labin Zdravi grad počinje sa aktivnostima sa školskom 2018./2019. godinom.


KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROGRAMA ŽELJELI POSTIĆI
Edukacijski rehabilitator u svom radu sa djecom s teškoćama u razvoju orijentiran je na procjenu sposobnosti, interesa i potreba djeteta. Procjena kao takva sastoji se iz opservacije i kreiranja primjerenog instrumentarija za svako pojedino dijete, kao i procjena funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života u vrtiću i kod kuće. Procjena kao kompleksan proces zahtijeva izradu individualiziranog plana i programa za rad svakog djeteta kojemu je podrška edukacijskog-rehabilitatora nužna.


Kada je u pitanju rad edukacijskog rehabilitatora s roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju to se prije svega odnosi na upoznavanje roditelja sa specifičnostima rasta i razvoja njihova djeteta te razumijevanjem sposobnosti i mogućnosti koju „posebna potreba“ prati. Edukacijski rehabilitator je taj koji će roditelje informirati putem individualnih sastanaka, organizaciju grupnih radionica ili stručne literature koja odgovara stanju njihova djeteta.


Suradnja s odgajateljima (i stručnom službom vrtića) ključno je za rast i razvoj djeteta s teškoćama u razvoju i njegov efikasan boravak u vrtiću. Odgajatelji i edukacijski rehabilitator kreiraju takve uvjete u kojima će dijete s teškoćama u razvoju biti jednak član skupine koju pohađa. Edukacijski rehabilitator treba upoznati odgajatelje sa specifičnostima teškoća s kojima se suočavaju kao i sa metodama koje će pokazati najviše rezultata u unaprjeđenju djetetovog cjelokupnog funkcioniranja.


U suradnji s učiteljima u školi odabire najbolje metode i postupke u radu, pomaže u izradi prilagođenog nastavnog plana i programa odnosno individualiziranog program, brine o edukaciji i stručnom usavršavanju učitelja u području integracije i brige za razvoj djece s posebnim potrebama.


Edukacijski rehabilitator usko surađuje sa pedagogom i psihologom škole, radi na unaprjeđenju školovanja učenika s teškoćama u razvoju te čini boravak u školi što ugodnijim.


U kontaktu sa roditeljima on educira, informira, upućuje na stručnu literaturu ili važnost dodatnih specijalističkih pregleda i dodatne medicinske dokumentacije (ukoliko je potrebna). Informiranje roditelja održava se putem individualnih sastanaka, a pružanje podrške roditeljima djece sa teškoćama u razvoju moguće je ostvariti putem individualnih ili grupnih radionica.


U suradnji sa svim članovima edukacijski rehabilitator se bavi i uklanjanjem različitih barijera s kojima se učenici s teškoćama u razvoju mogu suočiti u redovnoj školi. On utječe na razrednu klimu i prihvaćenost učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka, obzirom da smo sudionici inkluzivnih promjena koje označavaju zajedničko odrastanje, školovanje, život i rad osoba s teškoćama u razvoju s njihovim vršnjacima i ostalim članovima zajednice.


KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROGRAM SLUŽI
Program rada prilagođen je individualnim sposobnostima svakog korisnika u odnosu na dob, teškoću i stvarne potrebe korisnika.


MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROGRAMA
Mjesto: Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Labin; OŠ „Matija Vlačić“, Labin; OŠ „Ivo Lola Ribar“.


Vrijeme: 15h tjedno ukupno (5h tjedno po ustanovi)


• Detaljan raspored programa biti će naknadno utvrđen.


GODINA POČETKA
Rujan 2018.godine


DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROGRAMA
24


VODITELJICE
Ime i prezime:

Rukavina Ivana, mag. rehab.educ. – učitelj rehabilitator u Centru „Liče Faraguna“, Labin
Buljubašić Azra, magistra spec.eduk. i rehab.- učitelj rehabilitator u Centru „Liče Faraguna“, Labin

 

Korektivna gimnastika za osobe s posebnim potrebama

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

NAZIV PROGRAMA

Korektivna gimnastika za djecu sa posebnim potrebama

PODRUČJE RADA

Fizioterapija

CILJEVI RADIONICE

Pomoć djeci sa posebnim potrebama, omogućiti im da se uključe u organizirani i kontrolirani program tjelesnog vježbanja koji je prilagođen njihovim sposobnostima i potrebama.

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA

Osiguravanje i pružanje usluge korektivne gimnastike s ciljem razvoja, održavanja i obnavljanje pokretljivosti te usavršavanja kvalitete kretanja i funkcionalnosti u svakodnevnom životu te održavanje motoričkih sposobnosti korisnika.

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Provođenje kineziterapije u svrhu održavanja motoričkih sposobnosti korisnika.

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE ŽELJELI POSTIĆI

Održavanje stečenih motoričkih sposobnosti, kvalitete kretanja i funkcionalnosti u svakodnevnom životu, pomoć roditeljima kod nabave invalidskih pomagala.

KOJIM SE METODAMA RADIONICA SLUŽI

Metoda po kojoj se radi je bobath metoda - radi se po programu koji je individualan za svakog korisnika

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE    

Dom zdravlja Labin – prostorije fizikalne terapije, utorkom i petkom od 16,00 do 19,00 sati.

GODINA OSNUTKA

2001.

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI  

U projektu sudjeluju djeca školske dobi i mladež, a trenutno je u radionicu uključeno 6-ero djece.

Dnevna okupacija

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

OPĆI PODACI

Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama

NAZIV PROGRAMA

"Naša dnevna zajednica Labin"

PODRUČJE RADA

Korisnici programa su osobe s intelektualnim teškoćama te drugim psiho-fizičkim smetnjama, a radi se o posebno osjetljivoj populaciji osoba s invaliditetom koja zbog prirode teškoća zahtjeva pojačanu skrb, socijalno je isključena, a njihove su obitelji u velikoj potrebi za podrškom. Korisnici projekta nisu institucionalizirani već ostaju u svom domu i zajednici odnosno svom prirodnom okruženju, a obiteljima je pružena individualizirana podrška. Program je za korisnike besplatan.

CILJEVI RADIONICE - PROJEKTA

Glavni cilj programa je povećati kvalitetu života i prevenirati institucionalizaciju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, a pojedinačni ciljevi programa su razviti i implementirati kvalitetne socijalne usluge te omogućiti dostupnost usluga korisnicima u potrebi. Provođenje projektnih aktivnosti rezultira većom razinom individualne osposobljenosti korisnika za što samostalniji život.

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA  

Aktivnosti koje se provode u sklopu ovog projekta su svakodnevne i to osam sati dnevno, a održavaju se i prema potrebi subotom i nedjeljom.

Programom su predviđene:
-    socijalizacijske aktivnosti,
-    radno-kreativne aktivnosti,
-    sportsko-rekreativne aktivnosti,
-    inkluzivno-edukacijske radionice.

Ovim programom planiraju se i izleti (jednodnevni i višednevni) te sudjelovanje u događajima u zajednici kako bi se povećala mobilnost osoba s invaliditetom te povećala njihova i kvaliteta života njihovih obitelji.

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Nastavak socijalizacijskih, radno – kreativnih, sportsko – rekreativnih aktivnosti i inkluzivno – edukacijskih radionica. Povećanje mobilnosti osoba s invaliditetom, njihove socijalizacije i integracije u društvo.

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROJEKTA ŽELJELI POSTIĆI

-    Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom
-    Prevencija institucionalizaciju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
-    Razvoj i implementacija kvalitetne socijalne usluge
-    Individualna osposobljenost korisnika za što samostalniji život

KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROJEKT SLUŽI

Inkluzivno-edukacijske radionice, kreativan rad i sl.

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE - PROJEKTA

Mjesto provođenja su prostorije Centra „Liče Faraguna“ svakodnevno, osam sati dnevno po potrebi i subotom i nedjeljom.

GODINA OSNUTKA

2009.

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE - PROJEKTA KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI - PROJEKTU

Radionica okuplja ukupno 8 korisnika od čega 6 korisnika sa područja Grada Labina, 2 korisnika sa područja Općine Sv.
Nedjelja i 1 korisnika iz Općine Raša.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

OPĆI PODACI

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

NAZIV PROGRAMA

Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Labin

PODRUČJE RADA

Centar za inkluziju i podršku u zajednici i Grad Labin uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja pokrenuli su 2011. godine projekt „IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvoreno tržište rada”. Radno-zaštitna jedinica okuplja odrasle osobe s intelektualnim teškoćama starije od 21. godine života koji žive u roditeljskom domu na području Grada Labina.

CILJEVI RADIONICE-PROJEKTA

Glavni cilj projekta je osnažiti osobe s intelektualnim teškoćama za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, te povećati njihovu kvalitetu života. Specifični ciljevi projekta su razvijati održivi model radnih aktivnosti kao pripreme za zapošljavanje, razvijati održivi model socijalnog poduzetništva u lokalnoj zajednici te informirati i senzibilizirati lokalni poslovni sektor i javnost na pravo za rad osoba s intelektualnim teškoćama i mogućnostima njihovog zapošljavanja.

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA

Aktivnosti za korisnike organiziraju se svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Osobe zaposlene u radnoj jedinici rade na šivačko – krojačkim poslovima (šivanje i oslikavanje raznih oblika platnenih vrećica, radne odore, plahti, pregača, papuča i sl.). Aktivnosti programa su:

1. Radne aktivnosti osoba s invaliditetom

- radno-proizvodne aktivnosti osoba s invaliditetom u Radno-zaštitnoj jedinici za zapošljavanje – izrada platnenih vrećica za osobnu, poslovnu i turističku namjenu te drugi krojačko-šivački poslovi (vršenje sitnih popravka - skraćivanje rukava, nogavica, popravak patenta, šivanje radne odjeće za kuhare i konobare, šivanje pregača, papuča, kapa, plahta, jastučnica, platnenih čizmica za Svetog Nikolu, platnenih torbica - držača za čaše povodom dočeka Nove godine u Fužinama, za čaše povodom manifestacija degustacije vina, torbica za staklenke za gljive i torbica za boce raznih veličina i oblika, šivanje odjeće za mažoretkinje, ručno oslikavanje platnenih vrećica, izrada preslikača za platnene vrećice i sl.).

2. Promicanje radnog uključivanja osoba s invaliditetom

- javne prezentacije projekta s ciljem senzibilizacije javnosti (nastupi na javnim mjestima, nastupi u medijima, sudjelovanje na sajmovima, javne prezentacije na skupovima i drugo),
- osnivanje i rad lokalne mreže za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom na području Grada Labina.

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Radom Mreže za podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom planiraju se sljedeće mjere i aktivnosti:

-    održavati motiviranost osoba s invaliditetom za aktivnim traženjem posla (organizacija motivacijskih treninga, provođenje ispitivanja o mogućnostima za zapošljavanje među osobama s invaliditetom),
-    provoditi edukaciju dugotrajno nezaposlenih osoba,
-    formiranje radnog centra kao modela pripreme za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
-    senzibiliziranjem i poticanjem poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
-    jačanje kapaciteta radno zaštitnih jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom, promicanjem uporabe proizvoda koje su izradile osobe s invaliditetom u radno zaštitnoj jedinici (organiziranjem javne prezentacije javnom i gospodarskom sektoru i građanima lokalne zajednice, organiziranjem medijskih nastupa u svrhu promocije proizvoda i zapošljavanja u radno zaštitnoj jedinici, izradbom promotivnog materijala i Internet stranice, prikupljanjem povratnih informacija o stavovima opće populacije spram zapošljavanja osoba s invaliditetom),
-    razvijanje novih radno proizvodnih aktivnosti i modela zapošljavanja (nadogradnjom postojećih radno proizvodnih aktivnosti, uvođenjem novih aktivnosti i novih modela zapošljavanja),
-    pružanje kontinuirane potpore djelovanja radno zaštitnih jedinica (osiguranjem korištenja prostora za rad bez naknade, osiguranjem korištenja javnih površina za predstavljanje aktivnosti bez naknade i osobnim promoviranjem aktivnosti radno zaštitne jedinice).

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROJEKTA ŽELJELI POSTIĆI

Aktivnostima se povećava razina individualne osposobljenosti za samostalan život korisnika, smanjuje društvena izoliranost, povećava opseg te dostupnost već postojećih oblika podrške u Gradu Labinu i povećava potpora obiteljima.

KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROJEKT SLUŽI

Radno-proizvodne aktivnosti osoba s invaliditetom, javne prezentacije projekta s ciljem senzibilizacije javnosti i sl.

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROJEKTA

Prostori Radne jedinice nalaze se u prostorima nekadašnjeg učeničkog doma u Labinu - kompletno su adaptirani i opremljeni potrebnim strojevima i namještajem za potrebe rada osoba s invaliditetom, a aktivnosti su organizirane svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

GODINA OSNUTKA

2011.

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROJEKTA KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI-PROJEKTU    

Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom danas zapošljava 8 osoba s invaliditetom s područja Grada Labina i okolice i 2 volontera.

Radionica za djecu s posebnim potrebama

Objavljeno . U kategoriji OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

OPĆI PODACI

Radionica za djecu s posebnim potrebama

 

NAZIV PROGRAMA

Radionica za djecu s teškoćama u razvoju

 

PODRUČJE RADA

Radionica je započela s radom u veljači 2013. godine. Na radionici se nalaze djeca različite životne dobi i različitih potreba. Pored raznovrsnih igara i tematskih radionica, na radionici je moguće pristupiti savjetodavnom radu. Voditelji radionice su različite struke što omogućuje da se što kvalitetnije zadovolje potrebe djece.

 

CILJEVI RADIONICE-PROJEKTA

Cilj radionice je povećanje kvalitete života djece kroz druženje, kreativno izražavanje i razne inkluzivne aktivnosti. Uz to, primarni cilj radionice je pružiti polaznicima okruženje koje potiče njihove individualne potrebe i želje.

 

PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA

Jednom tjedno djeca s teškoćama dolaze na radionice na kojima se kreativnim radom: crtanjem, oblikovanjem proizvoda od gline, društvenim igrama, tjelesnim aktivnostima kroz igru loptom, vježbama na strunjači i slušanjem glazbe uključuju u dnevne okupacione aktivnosti.

 

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST   

Nastavak rada radionica kroz navedene aktivnosti, kontinuirano tijekom cijele godine.

 

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE-PROJEKTA ŽELJELI POSTIĆI

Povećanje kvalitete života djece s teškoćama i individualna osposobljenost i poticanje kreativnosti korisnika. Kvaliteta života djece može se ostvariti samo ukoliko se blisko surađuje sa zajednicom i njeguju dječje potrebe i želje. Stoga je radionica otvorena prema cijeloj zajednici i rado surađuje s gostima koji se pridruže na radionici.

 

KOJIM SE METODAMA RADIONICA – PROJEKT SLUŽI

Kreativno izražavanje, inkluzivne aktivnosti, savjetodavni rad.

 

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE-PROJEKTA

Mjesto provođenja su prostorije Centra „Liče Faraguna“, svaki utorak od 16 do 18.00. sati.

 

GODINA OSNUTKA

2013.

 

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE-PROJEKTA KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI-PROJEKTU

Radionica okuplja ukupno 6-ero djece s područja Grada Labina, različite životne dobi.

 

VODITELJI

Alen Hasikić, pedagog
Nina Benazić, odgojitelj
Dorijana Sergović

  • 01
  • istra
  • grad_labin
  • ministarstvo za demografiju
  • mrezazdravihgradova

Udruga Labin-Zdravi grad je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Svojim idejama, prijedlozima, znanjem obratite nam se na:

Labin Zdravi grad   / Rudarska 1, 52220 Labin   /   tel: 099 262 2653    /   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.